GIEC OpenIR

浏览/检索结果: 共4361条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Template-free scalable synthesis of TiO2 hollow nanoparticles for excellent photoelectrochemical applications 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 2018, 卷号: 53, 期号: 3, 页码: 2102-2114
作者:  Zhang, Yuyuan;  Hu, Huawen;  Chang, Menglei;  Wei, Hongyang;  Chen, Dongchu;  Zhang, Min;  Wu, Liangpeng;  Li, Xinjun
收藏  |  浏览/下载:98/0  |  提交时间:2017/12/22
Adjustment of biomass product gas to raise H-2/CO ratio and remove tar over sodium titanate catalysts 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2018, 卷号: 115, 页码: 288-298
作者:  Yuan, Hongyou;  Wu, Shubin;  Yin, Xiuli;  Huang, Yanqin;  Guo, Daliang;  Wu, Chuangzhi
收藏  |  浏览/下载:88/0  |  提交时间:2017/12/22
Biomass  Pyrolysis  Gasification  Steam Reforming  H-2/co Ratio  Sodium Titanate  
Transparent optically vanadium dioxide thermochromic smart film fabricated via electrospinning technique 期刊论文
APPLIED SURFACE SCIENCE, 2017, 卷号: 425, 页码: 233-240
作者:  Lu, Yuan;  Xiao, Xiudi;  Cao, Ziyi;  Zhan, Yongjun;  Cheng, Haoliang;  Xu, Gang
收藏  |  浏览/下载:156/0  |  提交时间:2017/12/31
Vanadium Dioxide  Electrospinning  Polymethylmethacrylate  Smart Film  Thermochromic Property  
Design and simulation of a solar double-chimney power plant 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2017, 卷号: 113, 页码: 764-773
作者:  Cao, Fei;  Yang, Tian;  Liu, Qingjun;  Zhu, Tianyu;  Li, Huashan;  Zhao, Liang
收藏  |  浏览/下载:83/0  |  提交时间:2017/11/24
Solar Chimney  Solar Chimney Power Plant  Mathematical Model  Non-concentrating Solar Thermal Utilization  Solar Energy  
Model research and open sea tests of 100 kW wave energy convertor Sharp Eagle Wanshan 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2017, 卷号: 113, 页码: 587-595
作者:  Sheng, Songwei;  Wang, Kunlin;  Lin, Hongjun;  Zhang, Yaqun;  You, Yage;  Wang, Zhenpeng;  Chen, Aiju;  Jiang, Jiaqiang;  Wang, Wensheng;  Ye, Yin
收藏  |  浏览/下载:78/0  |  提交时间:2017/11/24
Wave Energy  Sharp Eagle Wanshan  Power Take Off  Open Sea Tests  Energy Conversion Efficiency  
Vertical distribution of microbial community and metabolic pathway in a methanogenic propionate degradation bioreactor 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 245, 页码: 1022-1029
作者:  Li, Ying;  Sun, Yongming;  Yang, Gaixiu;  Hu, Keqin;  Lv, Pengmei;  Li, Lianhua
收藏  |  浏览/下载:81/0  |  提交时间:2017/11/24
Anaerobic Digestion  Propionate Degradation  Microbial Community  Metabolic Pathway  
Swapping methane with carbon dioxide in spherical hydrate pellets 期刊论文
ENERGY, 2017, 卷号: 140, 页码: 136-143
作者:  Zhou, Xuebing;  Li, Dongliang;  Zhang, Shaohong;  Liang, Deqing
收藏  |  浏览/下载:84/0  |  提交时间:2017/12/22
Gas Hydrate  Methane  Carbon Dioxide  Sem  
Experimental study on primary efficiency of a new pentagonal backward bent duct buoy and assessment of prototypes 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2017, 卷号: 113, 页码: 774-783
作者:  Wu, Bi-jun;  Li, Meng;  Wu, Ru-kang;  Zhang, Yun-qiu;  Peng, Wen
收藏  |  浏览/下载:85/0  |  提交时间:2017/11/24
Wave Energy  Backward Bent Duct Buoy  Model Test  Capture Width Ratio  
Enhanced furfural production from raw corn stover employing a novel heterogeneous acid catalyst 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 245, 页码: 258-265
作者:  Li, Wenzhi;  Zhu, Yuanshuai;  Lu, Yijuan;  Liu, Qiyu;  Guan, Shennan;  Chang, Hou-min;  Jameel, Hasan;  Ma, Longlong
收藏  |  浏览/下载:100/0  |  提交时间:2017/11/24
Furfural  Corn Stover  Heterogeneous Acid Catalyst  Sc-cact-700  
Olefin-rich gasoline-range hydrocarbons from oligomerization of bio-syngas over Ni/ASA catalyst 期刊论文
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 167, 页码: 702-710
作者:  Zhang, Qian;  Wang, Tiejun;  Li, Yuping;  Xiao, Rui;  Vitidsant, Tharapong;  Reubroycharoen, Prasert;  Wang, Chenguang;  Zhang, Qi;  Ma, Longlong
收藏  |  浏览/下载:114/0  |  提交时间:2017/11/24
Olefins-rich  Oligomerization  Bio-syngas  Ni/asa  Liquid Fuels