GIEC OpenIR

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Hydrogen production from catalytic steam reforming of bio-oil aqueous fraction over Ni/CeO2-ZrO2 catalysts 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2010, 卷号: 35, 期号: 21, 页码: 11693-11699
作者:  Yan, Chang-Feng;  Cheng, Fei-Fei;  Hu, Rong-Rong
Adobe PDF(415Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:116/9  |  提交时间:2014/12/24
Ni/ceo2-zro2  Hydrogen  Bio-oil  Steam Reforming  
Silver-coated TiO2 nanostructured anode materials for lithium ion batteries 期刊论文
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY, 2010, 卷号: 14, 期号: 4, 页码: 571-578
作者:  Rahman, M. M.;  Wang, Jia-Zhao;  Wexler, David;  Zhang, Yu-Yuan;  Li, Xin-Jun;  Chou, Shu-Lei;  Liu, Hua-Kun
Adobe PDF(514Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:126/4  |  提交时间:2014/12/24
Nanoribbons/nanotubes  Reflux  Feg-sem  Rate Capability  Cycle Durability