GIEC OpenIR

浏览/检索结果: 共39条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Adjustment of biomass product gas to raise H-2/CO ratio and remove tar over sodium titanate catalysts 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2018, 卷号: 115, 页码: 288-298
作者:  Yuan, Hongyou;  Wu, Shubin;  Yin, Xiuli;  Huang, Yanqin;  Guo, Daliang;  Wu, Chuangzhi
收藏  |  浏览/下载:11/0
Biomass  Pyrolysis  Gasification  Steam Reforming  H-2/co Ratio  Sodium Titanate  
Design and simulation of a solar double-chimney power plant 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2017, 卷号: 113, 页码: 764-773
作者:  Cao, Fei;  Yang, Tian;  Liu, Qingjun;  Zhu, Tianyu;  Li, Huashan;  Zhao, Liang
收藏  |  浏览/下载:6/0
Solar Chimney  Solar Chimney Power Plant  Mathematical Model  Non-concentrating Solar Thermal Utilization  Solar Energy  
Experimental study on primary efficiency of a new pentagonal backward bent duct buoy and assessment of prototypes 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2017, 卷号: 113, 页码: 774-783
作者:  Wu, Bi-jun;  Li, Meng;  Wu, Ru-kang;  Zhang, Yun-qiu;  Peng, Wen
收藏  |  浏览/下载:5/0
Wave Energy  Backward Bent Duct Buoy  Model Test  Capture Width Ratio  
Model research and open sea tests of 100 kW wave energy convertor Sharp Eagle Wanshan 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2017, 卷号: 113, 页码: 587-595
作者:  Sheng, Songwei;  Wang, Kunlin;  Lin, Hongjun;  Zhang, Yaqun;  You, Yage;  Wang, Zhenpeng;  Chen, Aiju;  Jiang, Jiaqiang;  Wang, Wensheng;  Ye, Yin
收藏  |  浏览/下载:6/0
Wave Energy  Sharp Eagle Wanshan  Power Take Off  Open Sea Tests  Energy Conversion Efficiency  
Evaluation of diffuse solar radiation models in Northern China: New model establishment and radiation sources comparison 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2017, 卷号: 103, 页码: 708-720
作者:  Cao, Fei;  Li, Huashan;  Yang, Tian;  Li, Yan;  Zhu, Tianyu;  Zhao, Liang
收藏  |  浏览/下载:2/0
Diffuse Solar Radiation  Model Establishment  Solar Database  Trnsys  Solar Energy  
Intensification of municipal solid waste disposal in China 期刊论文
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 2017, 卷号: 69, 页码: 168-176
作者:  Hong, Jinglan;  Chen, Yilu;  Wang, Meng;  Ye, Liping;  Qi, Congcong;  Yuan, Haoran;  Zheng, Tao;  Li, Xiangzhi
收藏  |  浏览/下载:0/0
Life Cycle Assessment  Macro Level  Incineration  Landfill  Municipal Solid Waste  
BTX from the gas-phase hydrodeoxygenation and transmethylation of guaiacol at room pressure 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2016, 卷号: 96, 页码: 458-468
作者:  Xu, Xiwei;  Jiang, Enchen;  Du, Yanhong;  Li, Bosong
收藏  |  浏览/下载:7/0
Lignin  Btx  Hydrodeoxygenation  Transmethylation  Fe/ni/hbeta Catalyst  
Modeling studies for production potential of Chingshui geothermal reservoir 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2016, 卷号: 94, 页码: 568-578
作者:  Zhang, Keni;  Lee, Bo-Heng;  Ling, Lulu;  Guo, Tai-Rong;  Liu, Chih-Hsi;  Ouyang, Shoung
收藏  |  浏览/下载:0/0
Chingshui  Geothermal Reservoir  Natural State  Production Potential  Numerical Modeling  
Thermodynamic parameter matching ability of geothermal flash-binary power system 期刊论文
JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, 2014, 卷号: 6, 期号: 3
作者:  Luo, Chao;  Lu, Zhenneng;  Gong, Yulie;  Ma, Weibin
收藏  |  浏览/下载:3/0
Study on performance of chemical heat storage system for direct steam generation 期刊论文
JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, 2014, 卷号: 6, 期号: 2
作者:  Kito, Tsuyoshi;  Osaka, Yugo;  Kuwata, Kazuki;  Kobayashi, Noriyuki;  Huang, Hongyu;  He, Zhaohong
收藏  |  浏览/下载:1/0