GIEC OpenIR

浏览/检索结果: 共96条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Adjustment of biomass product gas to raise H-2/CO ratio and remove tar over sodium titanate catalysts 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2018, 卷号: 115, 页码: 288-298
作者:  Yuan, Hongyou;  Wu, Shubin;  Yin, Xiuli;  Huang, Yanqin;  Guo, Daliang;  Wu, Chuangzhi
收藏  |  浏览/下载:88/0  |  提交时间:2017/12/22
Biomass  Pyrolysis  Gasification  Steam Reforming  H-2/co Ratio  Sodium Titanate  
Encapsulating Ni/CeO2-ZrO2 with SiO2 layer to improve it catalytic activity for steam reforming of toluene 期刊论文
CATALYSIS COMMUNICATIONS, 2017, 卷号: 101, 页码: 138-141
作者:  Zhao, Xiaoyong;  Xue, Yaping;  Lu, Zhuoxin;  Huang, Ying;  Guo, Changqing;  Yan, Changfeng
收藏  |  浏览/下载:142/0  |  提交时间:2017/12/31
Biomass Tar  Toluene  Steam Reforming  Core-shell Catalyst  
Cultivation of oleaginous microalgae for removal of nutrients and heavy metals from biogas digestates 期刊论文
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2017, 卷号: 164, 页码: 793-803
作者:  Yang, Suo;  Xu, Jin;  Wang, Zhong-Ming;  Bao, Lian-Jun;  Zeng, Eddy Y.
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2017/12/31
Microalgae  Grass Anaerobically Digested Effluent  Molasses Wastewater Anaerobically Digested Effluent  Biomass  Nitrogen  Phosphorus  
Metabolic acclimation mechanism in microalgae developed for CO2 capture from industrial flue gas 期刊论文
ALGAL RESEARCH-BIOMASS BIOFUELS AND BIOPRODUCTS, 2017, 卷号: 26, 页码: 225-233
作者:  Guo, Ying;  Yuan, Zhenhong;  Xu, Jingliang;  Wang, Zhongming;  Yuan, Tao;  Zhou, Weizheng;  Xu, Jin;  Liang, Cuiyi;  Xu, Huijuan;  Liu, Shijie
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2017/11/24
Microalgae Co2 Capture  Flue Gas  Metabolic Analysis  Metabolites  Biomass  
Promoted activity of porous silica coated Ni/Ceo(2)-Zro(2) catalyst for steam reforming of acetic acid 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2017, 卷号: 42, 期号: 34, 页码: 21677-21685
作者:  Zhao, Xiaoyong;  Xue, Yaping;  Yan, Changfeng;  Huang, Ting;  Lu, Zhuoxin;  Wang, Zhida;  Zhang, Liang;  Guo, Changqing
收藏  |  浏览/下载:132/0  |  提交时间:2017/12/31
Biomass  Bio-oil  Acetic Acid  Steam Reforming  Hydrogen Production  
Toward Fast Pyrolysis-Based Biorefinery: Selective Production of Platform Chemicals from Biomass by Organosolv Fractionation Coupled with Fast Pyrolysis 期刊论文
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, 2017, 卷号: 5, 期号: 8, 页码: 6507-6516
作者:  Zheng, Anqing;  Chen, Tianju;  Sun, Jiangwei;  Jiang, Liqun;  Wu, Jinhu;  Zhao, Zenzli;  Huang, Zhen;  Zhao, Kun;  Wei, Guoqiang;  He, Fang;  Li, Haibin
收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2017/12/31
Biorefinery  Biomass  Platform Chemicals  Organosolv Fractionation  Fast Pyrolysis  
Transformation of biomass polyol into hydrocarbon fuels in aqueous medium over Ru-Mo/CNT catalyst 期刊论文
CATALYSIS COMMUNICATIONS, 2017, 卷号: 99, 页码: 30-33
作者:  Sun, Fei;  Chen, Lungang;  Weng, Yujing;  Wang, Tiejun;  Qiu, Songbai;  Li, Quanxin;  Wang, Chenguang;  Zhang, Qi;  Ma, Longlong
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2017/10/13
Biomass  Hydrodeoxygenation  Carbon Nanotubes  Hydrocarbon Fuels  
Production of C-5/C-6 Sugar Alcohols by Hydrolytic Hydrogenation of Raw Lignocellulosic Biomass over Zr Based Solid Acids Combined with Ru/C 期刊论文
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, 2017, 卷号: 5, 期号: 7, 页码: 5940-5950
作者:  Liu, Qjying;  Zhang, Tao;  Liao, Yuhe;  Cai, Chiliu;  Tan, Jin;  Wang, Tiejun;  Qiu, Songbai;  He, Minghong;  Ma, Longlong
收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2017/10/13
Biomass  Sugar Alcohol  Hydrolytic Hydrogenation  Solid Combined Catalyst  
INDUCTION OF HIGHLY ACTIVE beta-GLUCOSIDASE FROM BIOMASS MATERIALS AND ITS APPLICATION ON LIGNOCELLULOSE HYDROLYSIS AND FERMENTATION 期刊论文
CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 51, 期号: 7-8, 页码: 719-729
作者:  Liang Cuiyi;  Xu Huijuan;  Zhang Yu;  Guo Ying;  Chen Xiaoyan;  Yuan Zhenhong;  He Minchao;  Xu Jingliang
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2017/12/22
Beta-glucosidase Induction  Biomass Materials  Enzyme Biocatalysis  Bioconversion  Ethanol  Fermentation  
An Overview on Catalytic Hydrodeoxygenation of Pyrolysis Oil and Its Model Compounds 期刊论文
CATALYSTS, 2017, 卷号: 7, 期号: 6
作者:  Si, Zhan;  Zhang, Xinghua;  Wang, Chenguang;  Ma, Longlong;  Dong, Renjie
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2017/10/13
Biomass  Pyrolysis Oil  Hydrodeoxygenation  Catalysts