GIEC OpenIR

浏览/检索结果: 共81条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Vertical distribution of microbial community and metabolic pathway in a methanogenic propionate degradation bioreactor 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 245, 页码: 1022-1029
作者:  Li, Ying;  Sun, Yongming;  Yang, Gaixiu;  Hu, Keqin;  Lv, Pengmei;  Li, Lianhua
收藏  |  浏览/下载:124/0  |  提交时间:2017/11/24
Anaerobic Digestion  Propionate Degradation  Microbial Community  Metabolic Pathway  
Enhanced furfural production from raw corn stover employing a novel heterogeneous acid catalyst 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 245, 页码: 258-265
作者:  Li, Wenzhi;  Zhu, Yuanshuai;  Lu, Yijuan;  Liu, Qiyu;  Guan, Shennan;  Chang, Hou-min;  Jameel, Hasan;  Ma, Longlong
收藏  |  浏览/下载:145/0  |  提交时间:2017/11/24
Furfural  Corn Stover  Heterogeneous Acid Catalyst  Sc-cact-700  
The transformation pathways of nitrogen in sewage sludge during hydrothermal treatment 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 245, 页码: 463-470
作者:  Zhuang, Xiuzheng;  Huang, Yanqin;  Song, Yanpei;  Zhan, Hao;  Yin, Xiuli;  Wu, Chuangzhi
收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2018/09/04
Transformation Pathways  Hydrothermal Treatment  Denitrification  Sewage Sludge  
From low-cost substrates to Single Cell Oils synthesized by oleaginous yeasts 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 245, 页码: 1507-1519
作者:  Qin, Lei;  Liu, Lu;  Zeng, An-Ping;  Wei, Dong
收藏  |  浏览/下载:68/0  |  提交时间:2018/09/04
Oleaginous Yeast  Microalgae  Lipid  Low-cost Substrates  Co-culture  
Comparison of sodium hydroxide and calcium hydroxide pretreatments on the enzymatic hydrolysis and lignin recovery of sugarcane bagasse 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 244, 页码: 1055-1058
作者:  Chang, Menglei;  Li, Denian;  Wang, Wen;  Chen, Dongchu;  Zhang, Yuyuan;  Hu, Huawen;  Ye, Xiufang
收藏  |  浏览/下载:130/0  |  提交时间:2017/12/31
Sugarcane Bagasse  Alkaline Pretreatment  Calcium Chloride  Enzymatic Hydrolysis  Lignin Recovery  
An integrated aerobic-anaerobic strategy for performance enhancement of Pseudomonas aeruginosa-inoculated microbial fuel cell 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 241, 页码: 1191-1196
作者:  Yong, Xiao-Yu;  Yan, Zhi-Ying;  Shen, Hai-Bo;  Zhou, Jun;  Wu, Xia-Yuan;  Zhang, Li-Juan;  Zheng, Tao;  Jiang, Min;  Wei, Ping;  Jia, Hong-Hua;  Yong, Yang-Chun
收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2017/10/13
Microbial Fuel Cell (Mfc)  Pseudomonas Aeruginosa  Integrated Aerobic-anaerobic Strategy  Pyocyanin (Pyo)  Biofilm  Extracellular Electron Transfer  
A reused method for molasses-processed wastewater: Effect on silage quality and anaerobic digestion performance of Pennisetum purpereum 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 241, 页码: 1003-1011
作者:  Li Lianhua;  Yuan Zhenhong;  Sun Yongming;  Kong Xiaoying;  Dong Pengyu;  Zhang Jia
收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2017/10/13
Pennisetum Purpereum  Anaerobic Digestion  Silage  Molasses-processed Wastewater  
One-step production of biodiesel from wet and unbroken microalgae biomass using deep eutectic solvent 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 238, 页码: 157-163
作者:  Pan, Ying;  Alam, Md. Asraful;  Wang, Zhongming;  Huang, Dalong;  Hu, Keqin;  Chen, Hongxuan;  Yuan, Zhenhong
收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2017/10/13
Biodiesel  Wet Microalgae  One-step Method  Deep Eutectic Solvent  
Evaluation of the solvent water effect on high solids saccharification of alkali-pretreated sugarcane bagasse 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 235, 页码: 12-17
作者:  Liu, Yunyun;  Zhang, Bin;  Wang, Wen;  He, Minchao;  Xu, Jingliang;  Yuan, Zhenhong
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2017/10/13
Alkali-pretreated Scb  Solvent Water  Oleyl Alcohol  Fed-batch Strategy  Enzymatic Saccharification  High Solids Loading  
The performance efficiency of bioaugmentation to prevent anaerobic digestion failure from ammonia and propionate inhibition 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 231, 页码: 94-100
作者:  Li, Ying;  Zhang, Yue;  Sun, Yongming;  Wu, Shubiao;  Kong, Xiaoying;  Yuan, Zhenhong;  Dong, Renjie
收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2017/10/13
Bioaugmentation  Ammonia Inhibition  Propionate Degradation  Propionate-oxidizing Bacteria  Microbial Community